top of page

MILLORES D'HÀBITAT

 

 

 

Conreus:

Per augmentar la disponibilitat de recursos alimentaris per les espècies de fauna salvatge, s’han recuperat camps de conreu abandonats distribuïts en petites parcel·les en punts estratègics de l’àrea de caça.

 

Anualment es sembren amb cereals i lleguminoses i al no ser recollits proporcionen refugi i aliment al llarg de tot l’any. No s’hi aplica cap mena de producte fitosanitari.

 

Abeuradors:

Per afavorir la disponibilitat d’aigua a les espècies de fauna salvatge en època de sequera i pal·liar els seus efectes negatius, fonamentalment en època de cria, es disposa de 12 abeuradors distribuïts en punts estratègics del àrea de caça i s’han recuperat basses i fonts d’aigua natural. Anualment es porta a terme el seu manteniment.

 

Repoblacions:

Per les repoblacions de perdiu roja, es disposa d’un tancat d’aclimatació equipat amb menjadores i abeuradors per tal d’afavorir la seva adaptació abans d’alliberar-les al medi natural. Per les repoblacions de conill de bosc, es capturen amb fura.

 

La societat de caçadors cada temporada realitza neteges d'escombreries a tot el medi natural i en ocasions en col·laboració amb altres entitats i amb el propi Ajuntament.

bottom of page